Brexit – kortfattat om moms och tull för svenska företag och företag etablerade i EU

Tull- och momsregler är komplexa och det uppstår ofta problem om det saknas kompetens och kvalitetssäkrade tullrutiner.

Varor ska klassificeras, tullvärden beräknas, ursprungsregler ska följas och rätt mervärdesskatt ska redovisas.

Därutöver ska avtal och fullmakter vara på plats med exempelvis momsombud, speditörer och tullombud. Brexit-avtalet innebär att tariffer och tullar inte kommer att utgå vid importer till UK från EU och vid importer till
EU från UK för gods med ursprung i EU/UK. Men vad innebär det mer?
Det är inte bara tullhanteringen som påverkar ditt företag. Du måste utreda om det också har några momskonsekvenser.

Moms – varor omsatta i UK
Om du avtalat med dina kunder att ditt företag ska stå som importör av varan in till UK gäller följande:

  • Ditt företag ska ha ett Eori-nummer i UK.
  • Ditt företag ska vara momsregistrerad i UK och varorna ska säljas med engelsk moms.

Webbutiker B2C
Varan levereras från annat land än UK eller säljaren har ett lager i UK varifrån varan levereras.

  • Momsregistrering och Eorinummer i UK krävs
  • Import: reverse charge, dvs införselmoms debiteras inte. Importen redovisas med reverse charge i momsdeklarationen i UK

Försäljningen är momspliktig i UK

  • Huvudregel: säljaren inkasserar och redovisar utgående moms till Skatteverket i UK

Undantag:
B2C
Varor säljs av en Online Market Place (OMP) (exempel Amazon, EBay med flera)
Sändningens värde är lägre än 135 pund

  • OMP redovisar momsen till skatteverket i UK

B2B – köparen är momsregistrerad i UK
Varorna säljs via OMP och sändningens värde understiger 135 pund: och köparen har meddelat sitt giltiga
VAT-no i UK:

  • Reverse charge via OMP

Sändningens värde överstiger 135 pund eller sker utan hjälp av OMP;

  • Säljaren rapporterar försäljningen i sin momsrapport. Reverse charge tillämpas.

Tullhantering

Import och export tullformaliteter infördes för alla försändelser mellan EU-länderna och Storbritannien from den 1 januari 2021.

Importmoms hanteras med reverse charge för företag med momsregistrering i UK.

Fullständig bilateral kumulation, insatsvaror med EU-ursprung och bearbetning i EU kan räknas som brittiska produkter som exporteras till EU och vice versa.

Ursprungsreglerna kan komma att innebära att vissa varor med insatsvaror från länder utanför EU eller Storbritannien kommer att bli belagda med tull vid import till EU.


Ursprungbevis, som vid handel med företag från andra länder utanför EU, kommer att krävas.Varors ursprung kan verifieras av både exportören och av importören (importer’s knowledge).

Man kan yrka på förmånsbehandling upp till tre år efter att importen ägt rum. EU kommer att kräva intyg, och vid vissa tillfällen även fysiska kontroller av livsmedelsvaror.

Nordirland omfattas även i fortsättningen av EU:s inre marknad och tullunionens regler.

EU-domstolen förblir den högsta rättsliga myndigheten för vissa tvister i en del av Storbritannien.

Storbritannien och EU kommer att samarbeta och utbyta information i syfte att bekämpa moms- och tullbedrägerier.

Ett ömsesidigt erkännande av parternas AEO-status innebär att företag med AEO-status utsätts för färre godskontroller när de flyttar sina varor mellan EU och Storbritannien.

AEO står för “Authorised Economic Operator” och syftar till att skapa en ökad säkerhet i världen samt en effektiv och enhetlig tullhantering.

Varuförsäljning där varan fraktas mellan Norge och UK påverkas inte av Brexit. Det är avtalet mellan Norge och
UK som avgör hur tullhanteringen sker. Momsregelverket är det samma som för företag i EU som säljer i UK.